download icon Download volledige PDF download icon Download Corporate Governance more info icon Vraag Info

Aandelen

Het Bekaert-aandeel in 2018

De koers van het Bekaert-aandeel verloor in 2018 ongeveer 40% van de waarde. Toegenomen economische en politieke onzekerheid, gedreven door internationale handelsspanningen en het gebrek aan duidelijkheid over de eventuele vorm en implicaties van de Brexit, begonnen hun invloed te hebben op de marktontwikkelingen en de verwachtingen in de voor Bekaert relevante sectoren en regio’s. De koers van het aandeel zakte ongeveer 20% op 20 juli 2018, toen Bekaert via een persbericht de vooruitzichten naar beneden bijstelde. De koers van het aandeel bleef onder druk staan tijdens de rest van het jaar, temidden van een lange reeks winstwaarschuwingen door sectorgenoten in onze industrieën.

Onze benadering

Bekaert wil haar aandeelhouders transparante financiële informatie verschaffen. We streven een continue communicatie na in open dialoog met onze aandeelhouders.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt conform de International Financial Reporting Standards (IFRS), die door de Europese Unie zijn goedgekeurd. Zowel particuliere als institutionele beleggers kunnen rekenen op ons voortdurend streven naar transparante verslaggeving, zowel op aandeelhoudersvergaderingen als tijdens bijeenkomsten met analisten.

Aandeelidentificatie

Het Bekaert-aandeel noteert op NYSE Euronext Brussels als ISIN BE0974258874 (BEKB) en werd voor het eerst genoteerd in december 1972. De ICB-sectorcode is 2727 Diversified Industrials.

Koersverloop

in € 2013 2014 2015 2016 2017  2018 
Koers op 31 december 25,720 26,345 28,385 38,485 36,445
21,060
Hoogste koers 31,110 30,195 30,000 42,450 49,915 40,900
Laagste koers 20,010 21,900 22,580 26,560 33,500
17,410
Gemiddelde koers
24,926 27,155 26,124 37,065 42,052
28,211
Dagelijks volume 126 923 82 813 120 991 123 268 121 686
154 726
Dagelijkse omzet (in miljoen €) 3,1 2,1 3,1 4,5 5,0
4,4
Jaarlijkse omzet (in miljoen €) 796 527 804 1 147 1 279 1 121
Omloopsnelheid (% jaarlijks) 54 35 52 53 51
65
Omloopsnelheid (% aangepaste free float) 90 59 86 88 86
109
Free float (%) 59,9 55,7 56,7 59,2 59,6
59,3

Verhandelde volumes

Het gemiddelde aantal dagelijks verhandelde aandelen was ongeveer 155 000 aandelen in 2018. Het volume piekte op 20 juli, met 2 060 725 verhandelde aandelen.

 

Op 20 februari 2019 had Bekaert een marktkapitalisatie van € 1,5 miljard en een free float marktkapitalisatie van € 0,9 miljard. De free float was 59,33% en de free float band 60%.

Na een gevestigde waarde te zijn geweest van bij de start van de sterindex in 1991, werd Bekaert vanaf 19 maart 2018 uit de BEL20® gesloten en opgenomen in de BEL Mid index van Euronext Brussel.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de transparantiewet) heeft Bekaert, in haar statuten, aan de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% de statutaire quota van 3% en 7,5% toegevoegd. Een overzicht van de kennisgevingen van deelnemingen van 3% of meer is te vinden in het hoofdstuk “Informatie met betrekking tot de moedervennootschap (deelnemingen in het kapitaal)”.

De Stichting Administratiekantoor Bekaert (hoofdaandeelhouder) bezit 34,21% van de aandelen, terwijl de geïdentificeerde institutionele aandeelhouders naar schatting 36,42% van de aandelen bezitten. De individuele beleggers vertegenwoordigen 12,12% terwijl Private Banking goed is voor 10,79%. De eigen aandelen vertegenwoordigen 6,46.

Kapitaalstructuur

Per 31 december 2018 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap € 177 793 000, vertegenwoordigd door 60 408 441 aandelen zonder vermelding van waarde. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Toegestaan kapitaal

De Raad van Bestuur werd gemachtigd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  11 mei 2016 het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een totaal maximum bedrag van € 176 000 000 (exclusief enige uitgiftepremie). Deze bevoegdheid geldt voor een periode van vijf jaar na 20 juni 2016 en kan worden hernieuwd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Krachtens deze bevoegdheid kan de Raad van Bestuur onder andere een kapitaalverhoging doorvoeren in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van de uitgifte van gewone aandelen, warrants of converteerbare obligaties, en mag ze het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap beperken of opheffen overeenkomstig en met toepassing van artikel 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Bovendien werd de Raad van Bestuur gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar na 14 juni 2018, gebruik te maken van het toegestaan kapitaal na ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

Converteerbare obligaties

De Raad van Bestuur heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden in het kader van het toegestaan kapitaal die werden verleend door beslissing van de Algemene Vergadering op 9 mei 2012 toen hij op 18 mei 2016 besloot om niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties uit te geven met vervaldag in juni 2021 voor een totaal bedrag van € 380 000 000 (de “Converteerbare Obligaties”). Deze converteerbare obligaties dragen een zero-coupon en de conversieprijs bedraagt € 50,71 per aandeel.

In verband met de uitgifte van de Converteerbare obligaties, besloot de Raad van Bestuur om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bepaald in de artikelen 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen op te heffen. De voorwaarden van de converteerbare obligaties laten de vennootschap toe om, bij conversie van de obligaties, nieuwe of bestaande aandelen te leveren of een bedrag in cash te betalen.

Teneinde de verwatering voor bestaande aandeelhouders bij conversie van de Converteerbare Obligaties te verzachten, heeft de Raad van Bestuur het voornemen om waar mogelijk het bedrag in hoofdsom van de converteerbare obligaties in cash terug te betalen en, indien de dan geldende aandeelprijs boven de conversieprijs ligt, het verschil in bestaande aandelen van de vennootschap te betalen. De conversie van de Converteerbare Obligaties zou dan geen verwateringseffect voor de bestaande aandeelhouders hebben.

Bovendien laten de voorwaarden van de Converteerbare Obligaties de vennootschap toe de obligaties in bepaalde omstandigheden terug te betalen tegen hun bedrag in hoofdsom samen met de opgelopen en niet-betaalde rente, bijvoorbeeld, op of na 30 juni 2019 als de aandelen van de vennootschap worden verhandeld tegen een hogere prijs dan 130% van de conversieprijs gedurende een bepaalde periode.

Stock option plans, performance share plan and personal shareholding requirement plan

Het totale aantal uitstaande, in Bekaert aandelen converteerbare warrants onder het SOP2005-2009 aandelenoptieplan bedraagt 173 570. In totaal werden 34 600 warrants uitgeoefend in 2018 onder het SOP2005-2009 aandelenoptieplan. Dit resulteerde in de uitgifte van 34 600 nieuwe aandelen van de vennootschap, een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met € 103 000 en een verhoging van de uitgiftepremie met €473 436.

Bovenop de 3 636 280 eigen aandelen die de vennootschap hield op 31 december 2017 kocht de vennootschap in de loop van 2018 in totaal 352 000 eigen aandelen terug. In 2018 werden in totaal 37 200 aandelenopties uitgeoefend onder het SOP2010-2014 aandelenoptieplan en 14 000 onder het SOP2 aandelenoptieplan. Daarvoor werden in totaal 51 200 eigen aandelen geleverd. 15 251 eigen aandelen werden verkocht aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Personal Shareholding Requirement Plan (aan een prijs gelijk aan de slotkoers op Euronext op de dag van de overdracht) en 19 797 eigen aandelen werden overgedragen aan leden van het Bekaert Group Executive overeenkomstig het zogeheten ‘matching’-mechanisme. In 2018 werden geen eigen aandelen vernietigd. Bijgevolg hield de vennootschap 3 902 032 aandelen in portefeuille op 31 december 2018.

Een derde toekenning van opties in het kader van het SOP2015-2017 aandelenoptieplan vond plaats op 20 februari 2018: er werden 225 475 opties toegekend. Elke optie zal kunnen worden omgezet in één bestaand aandeel van de vennootschap tegen een uitoefenprijs van € 34,60.

Het SOP2015-2017 aandelenoptieplan en zijn voorgangers zijn conform de relevante bepalingen van de wet van 26 maart 1999 en de artikelen 520ter en 525, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen. Detailgegevens omtrent kapitaal, aandelen en aandelenoptieplannen zijn te vinden in het Financieel Overzicht (Toelichting 6.12 bij de geconsolideerde jaarrekening.)

Bekaerts dividendbeleid

De Raad van Bestuur zal de op 8 mei 2019 te houden Gewone Algemene Vergadering voorstellen een brutodividend van € 0,70 per aandeel uit te keren.

De tijdelijke verlaging van het dividend weerspiegelt de lagere inkomsten en de hoge schuldhefboom van de vennootschap. De Raad van Bestuur herbevestigt het dividendbeleid dat, voor zover de winst het toelaat, een stabiel of groeiend dividend voorziet terwijl een voldoende niveau van kasstroom in de vennootschap wordt behouden voor investeringen en zelffinanciering ter ondersteuning van de groei. Op de langere termijn streeft de vennootschap naar een ‘payout ratio’ van 40% van het perioderesultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van Bekaert.

Per aandeel

In € 2014 2015 2016 2017  2018(1)
Brutodividend 0,850 0,900 1,100 1,100 0,700 
Nettodividend(2) 0,638 0,657 0,770 0,770 0,490 
Couponnummer 6 7 8 9 10 

(1) Dividend onderhevig aan goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019.  
(2) Onderhevig aan de takswetgeving van toepassing.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Gewone Algemene Vergadering vond plaats op 9 mei 2018. Een Buitengewone Algemene Vergadering werd gehouden op dezelfde dag. De besluiten van de vergaderingen zijn op  www.bekaert.com terug te vinden.

Relevante elementen bij een openbaar overnamebod

Beperkingen van de overdracht van effecten

De statuten bevatten geen beperkingen inzake de overdraagbaarheid van de aandelen, behoudens ingeval van controlewijziging, voor dewelke conform artikel 11 van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur moet worden aangevraagd.

Voor het overige zijn de aandelen vrij overdraagbaar. De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van enige wettelijke beperking op de overdracht van aandelen in hoofde van enige aandeelhouder.

Beperkingen van de uitoefening van het stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem. De statuten bevatten geen beperkingen van het stemrecht en iedere aandeelhouder kan zijn stemrecht uitoefenen op voorwaarde dat hij geldig werd toegelaten tot de Algemene Vergadering en dat zijn rechten niet werden geschorst. De regels inzake de toelating tot de Algemene Vergadering zijn opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en in artikelen 31 en 32 van de statuten. Krachtens artikel 10 kan de vennootschap de uitoefening schorsen van rechten verbonden aan effecten die toebehoren aan verscheidene eigenaars.

Niemand kan op de Algemene Vergadering van Aendeelhouders aan een stemming deelnemen voor stemrechten die verbonden zijn aan effecten waarvan hij niet krachtens de wet tijdig kennis heeft gegeven.

De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van enige andere wettelijke beperking inzake de uitoefening van het stemrecht.

Aandeelhoudersovereenkomsten

De Raad van Bestuur zijn geen aandeelhoudersovereenkomsten bekend welke aanleiding kunnen geven tot beperking van de overdracht van effecten of van de uitoefening van het stemrecht, met uitzondering van de overeenkomsten vermeld in de kennisgevingen die opgenomen zijn in het hoofdstuk “Informatie met betrekking tot de moedervennootschap (deelnemingen in het kapitaal)”.

Benoeming en vervanging van bestuurders

De statuten (artikelen 15 en volgende) en het Bekaert Charter bevatten specifieke regels inzake de (her)benoeming, vorming en evaluatie van bestuurders. 

De bestuurders worden voor een maximale duur van vier jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd, die hen ook te allen tijde kan ontslaan. Een besluit tot benoeming of ontslag behoeft de gewone meerderheid van de stemmen. De kandidaten voor de opdracht van bestuurder, die deze opdracht nog niet vervuld hebben in de vennootschap, moeten ten laatste twee maanden vóór de Gewone Algemene Vergadering de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun kandidatuur.
Enkel wanneer een plaats van bestuurder vroegtijdig openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders zelf een nieuwe bestuurder benoemen (coöpteren). In dat geval zal de eerstvolgende Algemene Vergadering de definitieve benoeming doen.

Het benoemingsproces van bestuurders wordt geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het Benoemings- en Remuneratiecomité doet een gemotiveerde aanbeveling aan de voltallige Raad, die op basis daarvan beslist welke kandidaten worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering. Bestuurders zijn in de regel herbenoembaar voor een onbeperkt aantal termijnen, met dien verstande dat bestuurders ten tijde van hun initiële benoeming niet jonger mogen zijn dan 30 jaar en niet ouder dan 66 jaar, en dat een bestuurder ontslag moet nemen in het jaar waarin hij de leeftijd van 69 jaar bereikt.

Wijziging van de statuten

De statuten kunnen door de Buitengewone Algemene Vergadering worden gewijzigd conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Elke statutenwijziging behoeft een bijzondere meerderheid van stemmen.

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte of inkoop van aandelen

De Raad van Bestuur is op grond van artikel 44 van de statuten gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van € 176 000 000. De duur van deze machtiging bedraagt vijf jaar vanaf 20 juni 2016, doch is door de Algemene Vergadering hernieuwbaar.

In het kader van deze machtiging kan de Raad van Bestuur ook gedurende een periode van drie jaar vanaf 14 juni 2018, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de FSMA van een openbaar overnamebod, het maatschappelijk kapitaal verhogen voor zover:

  • de daarbij uit te geven aandelen vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;
  • de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod;
  • het aantal uit te geven aandelen niet meer bedraagt dan 10% van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

Ook deze machtiging is hernieuwbaar door de Algemene Vergadering.

Verder is de Raad van Bestuur krachtens artikel 12 van de statuten gemachtigd om maximum het aantal aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan 20% van het geplaatste kapitaal, gedurende een periode van vijf jaar vanaf 20 juni 2016 (die door de Algemene Vergadering kan worden hernieuwd), tegen een prijs die ligt tussen één euro als minimumwaarde en 30% boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het Bekaert aandeel gedurende de laatste 30 beursdagen vóór het besluit van de Raad van Bestuur tot verkrijging als maximumwaarde. De Raad van Bestuur is gemachtigd om alle of een gedeelte van de ingekochte aandelen gedurende die periode van vijf jaar te vernietigen.

Artikelen 12bis en 12ter van de statuten bevatten regels voor de vervreemding van ingekochte aandelen en voor de verwerving en vervreemding van aandelen door dochtervennootschappen.

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn in detail beschreven in de toepasselijke wettelijke bepalingen terzake, de statuten en het Bekaert Charter.

Wijziging van controle

De vennootschap is partij bij een aantal belangrijke overeenkomsten die in werking treden, wijzigingen ondergaan of aflopen in geval van een wijziging van controle over de vennootschap, al dan niet na een openbaar overnamebod. In de mate waarin op grond van deze overeenkomsten aan derden rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, werden deze rechten, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergaderingen van 13 april 2006, 16 april 2008, 15 april 2009, 14 april 2010 en 7 april 2011 en door de Gewone Algemene Vergaderingen van 9 mei 2012, 8 mei 2013, 14 mei 2014, 13 mei 2015, 11 mei 2016, 10 mei 2017 en 9 mei 2018; de notulen van die vergaderingen werden op 14 april 2006, 18 april 2008, 17 april 2009, 16 april 2010, 15 april 2011, 30 mei 2012, 23 mei 2013, 20 juni 2014, 19 mei 2015, 18 mei 2016, 2 juni 2017 en 7 februari 2019 ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk neergelegd en zijn beschikbaar op www.bekaert.com.

Het betreft in hoofdzaak jointventure-overeenkomsten (die de relaties tussen partijen in het kader van een gemeenschappelijke dochtervennootschap omschrijven), overeenkomsten waarbij door financiële instellingen, particuliere investeerders of andere investeerders geldmiddelen ter beschikking van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen worden gesteld, en overeenkomsten tot levering van goederen of diensten door of aan de vennootschap. Elk van deze overeenkomsten bevat clausules die, ingeval van wijziging van de controle van de vennootschap, de wederpartij in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden het recht verlenen om de overeenkomst vervroegd te beëindigen, en in het geval van een financiële overeenkomst tevens de vervroegde terugbetaling van de ter beschikking gestelde geldmiddelen te eisen. In het geval van jointventure-overeenkomsten wordt voorzien dat, ingeval van controlewijziging van de vennootschap, de wederpartij de participatie van de vennootschap in de joint venture kan verwerven (met uitzondering van de Chinese vennootschappen, waarbij partijen in overleg dienen te bepalen of een partij de joint venture alleen voortzet, waarna deze de participatie van de andere partij dient te kopen), waarbij de waarde tegen dewelke de participatie alsdan is over te dragen wordt bepaald in functie van contractuele formules die beogen een overdracht tegen een arm’s length prijs te verzekeren.

Overige elementen
  • De vennootschap heeft geen effecten uitgegeven waaraan bijzondere zeggenschapsrechten verbonden zijn.
  • De zeggenschapsrechten verbonden aan de door de werknemers ingevolge de langetermijnincentiveplannen te verwerven aandelen worden rechtstreeks door de betrokken werknemers uitgeoefend.
  • Tussen de vennootschap en haar bestuurders of werknemers werden geen overeenkomsten gesloten die in vergoedingen voorzien wanneer, naar aanleiding van een openbaar overnamebod, de bestuurders ontslag nemen of zonder geldige reden moeten afvloeien of de tewerkstelling van de werknemers beëindigd wordt.