download icon Download volledige PDF download icon Download Corporate Governance more info icon Vraag Info

Controle en ERM

Interne controle- en risicobeheerssystemen in verband met de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening

De volgende beschrijving van Bekaerts interne controle en risicobeheerssystemen is gebaseerd op de “Internal Control Integrated Framework” (1992) en de “Enterprise Risk Management Framework” (2004), gepubliceerd door het “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” (COSO).

Controleomgeving

De organisatie van de diensten boekhouding en controle bestaat uit drie niveaus: (i) het boekhoudkundige team in de verschillende juridische entiteiten of gezamenlijke dienstencentra, verantwoordelijk voor de voorbereiding en de rapportering van de financiële informatie, (ii) de controllers op de verschillende niveaus in de organisatie (zoals fabriek en regio), verantwoordelijk voor o.a. het nazicht van de financiële informatie in hun verantwoordelijkheidsdomein, en (iii) de dienst Groepscontrole, verantwoordelijk voor het finale nazicht van de financiële informatie van de verschillende juridische entiteiten en voor de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening.

Naast bovengemelde gestructureerde controles voert het interne audit departement een risico-gebaseerd programma uit om de doeltreffendheid van de interne controle in de verschillende processen op het niveau van de juridische entiteiten te valideren en een betrouwbare financiële rapportering te verzekeren. 

De geconsolideerde jaarrekening van Bekaert is opgemaakt in overeenstemming met de “International Financial Reporting Standards” (IFRS), onderschreven door de Europese Unie. Die jaarrekening is eveneens conform de IFRS uitgegeven oor de “International Accounting Standards Board”. 

Alle IFRS-boekhoudnormen, richtlijnen en interpretaties, toe te passen door alle jurdische entiteiten, zijn gegroepeerd in het handboek Bekaert Accounting Manual, dat beschikbaar is op het Bekaert intranet voor alle werknemers die betrokken zijn bij de financiële rapportering. Er worden ook e-learning modules over IFRS ter beschikking gesteld door Groepscontrole om individuele training te vergemakkelijken.

Dit handboek wordt regelmatig aangepast door Groepscontrole ingeval van relevante wijzigingen in IFRS, of interpretaties ervan, en de gebruikers worden van elke dergelijke wijziging op de hoogte gebracht. IFRS-opleidingen vinden plaats in de verschillende regio’s wanneer dit noodzakelijk of geschikt geacht wordt.

De overgrote meerderheid van de vennootschappen van de Groep gebruikt Bekaerts globale “enterprise resource planning” (ERP) systeem, en de boekhoudkundige transacties worden ingeboekt in een uniform rekeningenstelsel, waarbij boekhoudkundige handboeken de standaardmanier van boeking voor de meest relevante transacties beschrijven. Deze boekhoudkundige handboeken worden aan de gebruikers toegelicht tijdens opleidingssessies en zijn beschikbaar op het Bekaert intranet.

De in 2016 overgenomen vennootschappen van de Bridongroep gebruiken andere systemen die momenteel vervangen worden, of gealigneerd worden en naar manier van werken in overeenstemming worden gebracht met de bestaande Bekaertpraktijken.

Alle vennootschappen van de Groep gebruiken dezelfde software om de financiële gegevens te rapporteren voor consolidatie en externe rapporteringsdoeleinden. Een rapporteringhandboek is beschikbaar op het Bekaert intranet en opleidingen vinden plaats wanneer dit noodzakelijk of geschikt geacht wordt.

Risicobeheer

Er worden geschikte maatregelen genomen om een tijdige en kwalitatieve rapportering te garanderen en om de potentiële risico’s die gerelateerd zijn aan het financiële rapporteringsproces te beperken, met inbegrip van: (i) goede coördinatie tussen de diensten Groepscommunicatie en Groepscontrole, (ii) zorgvuldige planning van alle activiteiten, met inbegrip van verantwoordelijken en timings, (iii) richtlijnen verdeeld door Groepscontrole naar de verantwoordelijken vóór de kwartaalrapportering, met inbegrip van relevante aandachtspunten, en (iv) opvolging en terugkoppeling van de stiptheid, kwaliteit en aandachtspunten om te streven naar continue verbetering.

Een kwartaalevaluatie vindt plaats over de financiële resultaten, bevindingen door het interne audit departement, en andere belangrijke controlegebeurtenissen, en de resultaten worden besproken met de commissaris.

Materiële wijzigingen in de IFRS-boekhoudnormen worden gecoördineerd door Groepscontrole, nagezien door de commissaris, gerapporteerd aan het Audit en Finance Comité, en geacteerd door de Raad van Bestuur van de vennootschap.

Materiële wijzigingen in de statutaire boekhoudnormen van een vennootschap van de Groep worden goedgekeurd door diens Raad van Bestuur.

Controleactiviteiten

De correcte toepassing door de juridische entiteiten van de boekhoudnormen beschreven in het handboek Bekaert Accounting Manual, alsmede de juistheid, de consistentie en de volledigheid van de gerapporteerde informatie, worden op een permanente basis nagezien door de controleorganisatie (zoals boven beschreven). Bovendien worden alle relevante entiteiten op periodieke basis gecontroleerd door het interne audit departement.

Voor de meest belangrijke onderliggende processen (verkoop, aankoop, investeringen, thesaurie, enz.) bestaan er richtlijnen en procedures die onderhevig zijn aan (i) een evaluatie door de respectieve managementteams middels een zelfbeoordelingstool, en (ii) controle door het interne audit departement op een roterende basis. 

In het ERP-systeem wordt nauw toezicht gehouden op mogelijke conflicten met betrekking tot scheiding van verantwoordelijkheden.

Informatie en communicatie

Bekaert heeft in de meeste groepsvennootschappen een globaal ERP-systeemplatform ingevoerd om de efficiënte verwerking van transacties te ondersteunen en het management te voorzien van transparante en betrouwbare informatie om de operationele activiteiten te beheren, te controleren en te sturen.

De verstrekking van diensten van informatietechnologie om deze systemen te laten lopen, te onderhouden en te ontwikkelen, wordt in grote mate uitbesteed aan professionele toeleveranciers van IT-diensten die gestuurd en gecontroleerd worden door geëigende IT-controlestructuren en waarvan de kwaliteit bewaakt wordt door uitgebreide dienstverleningscontracten.

Samen met haar IT-toeleveranciers heeft Bekaert adequate managementprocessen geïmplementeerd om te verzekeren dat geschikte maatregelen op dagelijkse basis getroffen worden om de prestaties, de beschikbaarheid en de integriteit van haar IT-systemen te behouden. Op regelmatige ogenblikken wordt de geschiktheid van deze procedures nagetrokken en geauditeerd en waar nodig verder geoptimaliseerd.

Een gepaste toewijzing van verantwoordelijkheden, en coördinatie tussen de betrokken afdelingen, verzekeren een efficiënt en stipt communicatieproces van periodieke financiële informatie naar de markt Voor het eerste en het derde kwartaal wordt een trading update gepubliceerd, terwijl alle relevante financiële informatie op halfjaarlijkse en op jaarlijkse basis wordt bekendgemaakt. Vóór de externe rapportering wordt de verkoops- en financiële informatie onderworpen aan (i) de gepaste controles door de bovengenoemde controleorganisatie, (ii) nazicht door het Audit en Finance Comité, en (iii) goedkeuring door de Raad van Bestuur van de vennootschap. 

Sturing

Elke beduidende wijziging in de door Bekaert toegepaste IFRS-boekhoudnormen wordt onderworpen aan nazicht door het Audit en Finance Comité en door de Raad van Bestuur van de vennootschap, met inbegrip van het eerste gebruik van IFRS in 2000.

De leden van de Raad van Bestuur worden op periodieke basis op de hoogte gehouden van de evolutie en belangrijke wijzigingen in de onderliggende IFRS-standaarden. Alle relevante financiële informatie wordt toegelicht aan het Audit en Finance Comité en de Raad van Bestuur om hen in staat te stellen de jaarrekening te analyseren. Alle gerelateerde persberichten worden goedgekeurd vóór hun verspreiding naar de markt.

Relevante bevindingen van het interne audit departement en/of de commissaris in verband met de toepassing van de boekhoudnormen, de geschiktheid van de richtlijnen en procedures, en de scheiding van verantwoordelijkheden, worden gerapporteerd aan het Audit en Finance Comité.

Er wordt ook een periodieke thesaurie-update voorgelegd aan het Audit en Finance Comité.

Er bestaat een procedure om het relevante bestuursorgaan van de vennootschap op korte termijn bijeen te roepen wanneer de omstandigheden dit dicteren.

Algemene interne controle en ERM

De Raad van Bestuur en het BGE hebben de Bekaert Gedragscode goedgekeurd, die voor het eerst uitgegeven werd op 1 december 2004. De laatste aanpassing gebeurde in november 2018. De Gedragscode bepaalt de Bekaert missie en waarden, evenals de basisprincipes van het zakendoen door Bekaert. Naleving van de Gedragscode is verplicht voor alle groepsvennootschappen. De Gedragscode maakt als Appendix 3 deel uit van het Bekaert Charter en is beschikbaar op www.bekaert.com.

Meer gedetailleerde procedures en richtlijnen worden opgemaakt indien nodig om de consistente toepassing van de Gedragscode doorheen de Groep te verzekeren.

Bekaerts interne controlemodel bestaat uit een aantal groepsprocedures voor de belangrijkste bedrijfsprocessen die wereldwijd toegepast worden. Bekaert heeft diverse middelen ter beschikking om de effectiviteit en de efficiëntie van het ontwerp en de werking van het interne controlemodel constant te bewaken.

Het interne audit departement bewaakt de interne controleprestatie op basis van het globale model en rapporteert op elke vergadering van het Audit en Finance Comité.

Het BGE evalueert regelmatig de exposure van de Groep aan risico’s, de potentiële financiële impact daarvan, en de acties die vereist zijn om de exposure op te volgen en te beheersen.

Op verzoek van de Raad van Bestuur en het Audit en Finance Comité heeft het management een globaal “enterprise risk management” (ERM) kader ontwikkeld om de Groep bij te staan bij het beheersen van onzekerheid in Bekaerts waardecreatieproces. 

Het kader bestaat uit de identificatie, de evaluatie en de prioritering van de voornaamste risico’s waarmee Bekaert wordt geconfronteerd, en uit de permanente rapportering en opvolging van die voornaamste risico’s (met inbegrip van de ontwikkeling en de implementatie van risicobeheersingsplannen).

De risico’s worden in vijf categorieën geïdentificeerd: bedrijfs-, operationele, juridische, financiële en landenrisico’s. De geïdentificeerde risico’s worden op twee assen ondergebracht: waarschijnlijkheid, en impact of gevolgen. De evolutie van de risicogevoeligheid (afname, toename, stabiel) wordt geëvalueerd.

Hieronder worden de voornaamste risico’s uit het 2018 ERM rapport beschreven. Het 2018 ERM rapport werd gedeeld met het Audit en Finance Comité en met de Raad van Bestuur.

 
Business risico’s
 • De volatiliteit van de prijs van walsdraad kan leiden tot verdere uitholling van de marge 
  Walsdraad, de belangrijkste grondstof van Bekaert, wordt gekocht van staalfabrieken van over de hele wereld. Walsdraad vertegenwoordigt ongeveer 45% van de verkoopkosten. In principe worden prijsbewegingen zo snel mogelijk doorgerekend in de verkoopprijzen, via contractueel overeengekomen prijsmechanismen of via individuele onderhandelingen. Indien Bekaert er niet in slaagt om verdere kostenstijgingen tijdig door te rekenen aan de klanten, kan dit een negatieve invloed hebben op de winstmarges van Bekaert in de toekomst.
 • Globaliserende concurrentie zou een negatieve impact kunnen hebben op de resultaten van Bekaert
  Het concurrentielandschap bestaat uit internationale, regionale en lokale spelers, die geïntegreerd of onafhankelijk zijn en actief kunnen zijn in meerdere sectoren of in één specifiek product/marktsegment. Lokale spelers die globale concurrenten worden, kunnen een negatieve impact hebben op de winstmarges van Bekaert. In sommige markten kunnen klanten of leveranciers ook concurrenten zijn. Vroegere lokale staalkoordconcurrenten zoals Xingda (China) en Hyosung (Zuid-Korea) zijn actief geworden op de internationale markt door middel van investeringen in staalkoordproductiecapaciteit in het buitenland. Voorbeelden van andere concurrenten zijn KIS-Wire (Zuid-Korea, internationaal actief op het gebied van staalkoord, hieldraad, slangenversterking en staalkabels), Davis Wire (VS: verzinkte staaldraad voor industriële behoeften en verendraad), Keystone Steel & Wire (VS, geïntegreerde staalfabriek (walsdraadproducent) en staaldraadproducent: afrasteringen, PC-strengen, gelast gaas) en Gerdau (Noord- en Zuid Amerika: geïntegreerde speler: walsdraad, wijnrankdraad, verzinkte draad, ....). In het segment van de fixed abrasive zaagdraad zijn de huidige marktleiders onder meer Asahi Diamond Industrial uit Japan en Metron uit China. 
  Om zich te wapenen voor de toekomst en tegen de steeds sterker wordende concurrentie, investeert Bekaert elk jaar ongeveer € 65 miljoen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). De belangrijkste O&O activiteiten van de Groep vinden plaats in België en China. Bekaert streeft ook een nauwe samenwerking na met een variëteit aan onderzoeksinstellingen en universiteiten over de hele wereld. 
 • Bekaert is blootgesteld aan bepaalde risico’s met betrekking tot de arbeidsmarkt
  Een competitieve arbeidsmarkt kan de kosten voor Bekaert verhogen en zo de resultaten verminderen. Het succes van Bekaert is voornamelijk afhankelijk van het vermogen om op alle niveaus gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Bekaert concurreert met andere bedrijven in de markt die personeel aanwerven. Een tekort aan gekwalificeerd personeel kan Bekaert ertoe dwingen om de lonen of andere voordelen te verhogen, om effectief competitief te zijn bij het aanwerven of het behouden van gekwalificeerde medewerkers of bij het tewerkstellen van dure tijdelijke medewerkers. Een toenemende mobiele jonge populatie in groeimarkten verhoogt het risico van personeelscontinuïteit verder. Het is niet zeker dat hogere arbeidskosten kunnen gecompenseerd worden door de inspanningen om de efficiëntie in andere activiteitengebieden van Bekaert te verhogen.
Operationele risico’s
 • De bronafhankelijkheid zou een verdere impact kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten en winstgevendheid van Bekaert
  Recente veranderingen in het handelsbeleid in de VS hebben Bekaert ertoe gedwongen om voor al haar walsdraadbehoeften in de VS die niet lokaal in de VS kunnen worden betrokken (in het bijzonder walsdraad als grondstof voor de productie van rubberversterkingsproducten, aangezien deze kwaliteit niet beschikbaar is in de VS), een beroep te doen op alternatieve bronnen. 
  Bekaert zou in de toekomst ook afhankelijk kunnen zijn van alternatieve leveranciers voor haar grondstoffenbehoeften, wat kan leiden tot hogere prijzen voor dergelijke grondstoffen. Het is onzeker of Bekaert deze verhoogde kosten zal kunnen blijven doorrekenen aan haar klanten, bijvoorbeeld omdat sommige van haar concurrenten geïntegreerde spelers zijn (die de productie van walsdraad en staaldraad combineren). 
 • Het niet adequaat beschermen van de intellectuele eigendom van Bekaert zou haar activiteiten en bedrijfsresultaten aanzienlijk kunnen schaden
  Bekaert is een wereldwijd technologieleider in staaldraadtransformatie en deklagen en investeert in blijvende innovatie. Ze beschouwt haar technologisch leiderschap als differenciërend ten opzichte van de concurrentie. Bijgevolg vormt de bescherming van haar intellectuele eigendom een belangrijk aandachtspunt en risico. Intellectuele eigendomslekken kunnen Bekaert schaden en de concurrentie helpen, zowel op vlak van productontwikkelingen, procesinnovatie als op vlak van machinebouw. Eind 2018 had Bekaert (inclusief Bridon-Bekaert Ropes Group) 1 730 octrooien in portefeuille. Bij vaststelling van octrooi-inbreuken, leidt Bekaert ook tegen concurrenten procedures in wegens octrooi-inbreuk. Bekaert kan niet garanderen dat haar intellectuele eigendom niet zal worden aangevochten, geschonden of omzeild door derden. Bovendien is het mogelijk dat Bekaert er niet in slaagt om met succes een octrooi te verkrijgen, de registratie van octrooien te voltooien of octrooien te beschermen, wat een wezenlijke en nadelige invloed kan hebben op haar activiteiten, financiële positie, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.
 • Bekaert is onderworpen aan strenge milieuwetgeving
  Bekaert is onderworpen aan milieuwetten, -regels en -besluiten. Deze wetten, regels en besluiten (die wereldwijd strenger worden) kunnen Bekaert verplichten kosten aan te gaan voor het saneren en voor het vergoeden van schade op plaatsen waar de bodem verontreinigd is. Krachtens de milieuwetten kan Bekaert aansprakelijk worden gesteld voor het herstellen van milieuschade en worden onderworpen aan daarmee verband houdende kosten in haar productie-eenheden, opslagplaatsen en kantoren alsook de grond waarop deze gevestigd zijn, ongeacht het feit of Bekaert de productie-eenheden, opslagplaatsen en kantoren bezit, huurt of onderverhuurt en ongeacht het feit of deze milieuschade door Bekaert werd veroorzaakt of door een vroegere eigenaar of huurder. 
  De kosten voor het onderzoeken, herstellen of verwijderen van milieuschade kunnen aanzienlijk zijn en de activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten van de Groep negatief beïnvloeden. Het is de praktijk van Bekaert om voorzieningen (per entiteit) op te nemen voor potentiële milieuverplichtingen.
  Preventie en risicobeheer spelen een belangrijke rol in het milieubeleid van Bekaert; waaronder maatregelen tegen grondwater- en bodemvervuiling, verantwoordelijk gebruik van water en wereldwijde ISO 14001-certificering. 
  Bekaerts globale procedure die voorzorgsmaatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging (ProSoil) verzekert, wordt continue opgevolgd in het licht van de toepasselijke regels en uitgewerkt met een lijst van concrete actieplannen voor een juiste aanpak.
  Het verantwoord gebruik van water is ook een prioriteit voor Bekaert. Bekaert volgt constant haar watergebruik op en heeft programma’s geïmplementeerd om het watergebruik op lange termijn te verminderen.
  93% van de Bekaert-fabrieken wereldwijd is ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO 14000-norm die praktische tools aanbiedt aan bedrijven die hun milieuverantwoordelijkheden beheren. ISO 14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert-fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die aan de consolidatieperimeter toegevoegd worden. Bekaert ontving ook op groepsniveau een certificaat voor ISO 14001 en ISO 9001. De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement. 
  Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen.
 • Bekaert is onderworpen aan bepaalde IT-risico’s
  Verschillende operationele activiteiten van Bekaert zijn afhankelijk van IT-systemen, ontwikkeld en onderhouden door interne en externe experten. Een storing in één van deze IT-systemen kan de activiteiten van Bekaert onderbreken, wat dan weer een negatieve impact kan hebben op haar omzet en winstgevendheid. 
Juridische risico’s
 • Bekaert is blootgesteld aan risico’s op het gebied van regelgeving en compliance
  Als wereldwijde onderneming is Bekaert onderworpen aan veel wetten en voorschriften in alle landen waarin zij actief is. Dergelijke wetten en regels worden complexer, strenger en veranderen sneller en vaker dan vroeger. Deze talrijke wetten en voorschriften omvatten onder andere gegevensbeschermingsvereisten (in het bijzonder de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming), wetgeving inzake intellectuele eigendom, arbeidsverhoudingen, belastingen, concurrentie-, import- en handelsbeperkingen (bijvoorbeeld het handelsbeleid in de VS en de EU), uitwisselingswetten en voorschriften tegen omkoping. Naleving van deze wetten en regelgevingen zou kunnen leiden tot bijkomende kosten of kapitaaluitgaven, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de mogelijkheden van Bekaert om haar activiteiten te ontwikkelen. Bovendien bestaat er, gezien de hoge mate van complexiteit van deze wetten, ook het risico dat Bekaert onbedoeld sommige bepalingen overtreedt. Overtredingen van deze wetten en regels kunnen leiden tot boetes, strafrechtelijke sancties tegen Bekaert, stopzetting van bedrijfsactiviteiten in gesanctioneerde landen, de uitvoering van nalevingsprogramma’s en verbodsbepalingen op het uitvoeren van activiteiten van Bekaert. 
  Bekaert heeft een GRC-kader (‘Governance, Risk and Compliance’) ontwikkeld om te anticiperen en om te gaan met verschillende aspecten van compliance. Binnen Bekaert worden trainingen georganiseerd in rechtsbewustzijn. Een centraal compliance-comité en een compliance-werkgroep sturen de acties die nodig zijn om naleving te garanderen en volgen deze acties op. Bekaert heeft een Gedragscode. De kaderleden en bedienden zijn wereldwijd onderworpen aan een jaarlijks proces waarbij naleving van de principes van de Gedragscode moet bevestigd worden.  
  Bekaert zou ook onderworpen kunnen worden aan overheidsonderzoeken (inclusief door de belastingadministratie). Dergelijke onderzoeken komen de laatste jaren veel meer regelmatig voor in groeimarkten zoals China en India en kunnen aanzienlijke uitgaven vereisen en resulteren in verplichtingen of overheidsbesluiten die een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van Bekaert. Het is de praktijk van Bekaert om voorzieningen (per entiteit) op te nemen voor bepaalde geïdentificeerde risico’s in verband met regelgeving en compliance.
Financiële risico’s
 • Bekaert is blootgesteld aan een wisselkoersrisico dat haar resultaten en financiële positie wezenlijk zou kunnen beïnvloeden 
  De activa, inkomsten, winsten en kasstromen van Bekaert worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van verschillende valuta. Het valutarisico van de Groep kan worden opgesplitst in twee categorieën: omrekenings- en transactioneel valutarisico. Een omrekeningsrisico ontstaat wanneer de financiële gegevens van buitenlandse dochtervennootschappen worden omgezet in de rapporteringsvaluta van de Groep, de euro. De belangrijkste valuta zijn Chinese renminbi, Amerikaanse dollar, Tsjechische kroon, Braziliaanse real, Chileense peso, Russische roebel, Indiase roepie en pond sterling. De Groep is verder blootgesteld aan transactionele valutarisico’s als gevolg van haar investeringen (verwerving en verkoop van investeringen in buitenlandse ondernemingen), financiering (financiële verplichtingen in vreemde valuta) en bedrijfsvoering (commerciële activiteiten met aan- en verkoop in vreemde valuta). Via haar hedgingbeleid beperkt Bekaert de impact van de wisselkoersrisico’s.
 • Bekaert is blootgesteld aan fiscale risico’s, in het bijzonder door het internationale karakter van haar activiteiten in een snel veranderende internationale fiscale omgeving
  Als internationale groep die actief is in meerdere rechtsgebieden, is Bekaert onderworpen aan de belastingwetgeving in vele landen over de hele wereld. Bekaert structureert en voert haar activiteiten wereldwijd uit in het licht van diverse reglementaire vereisten en de commerciële, financiële en fiscale doelstellingen van Bekaert. In het algemeen streeft Bekaert ernaar om haar activiteiten op een fiscaal efficiënte manier te structureren, met inachtneming van de toepasselijke fiscale wetten en voorschriften. Hoewel verwacht wordt dat deze waarschijnlijk hun gewenste effect zullen behalen, zouden Bekaert en haar dochtervennootschappen, indien één van hen met succes zou worden aangevochten door de relevante belastingautoriteiten, bijkomende belastingschulden kunnen oplopen die een nadelige invloed zouden kunnen hebben op haar effectief belastingtarief, bedrijfsresultaten en financiële toestand. Aangezien de fiscale wetten en voorschriften in de verschillende rechtsgebieden waarin Bekaert actief is, vaak geen duidelijke of definitieve richtlijnen geven, is de structuur, de bedrijfsvoering en het belastingregime van Bekaert en haar dochtervennootschappen gebaseerd op de interpretaties van de fiscale wetten en voorschriften in België en de andere rechtsgebieden waarin Bekaert en haar dochtervennootschappen actief zijn. Hoewel ondersteund door belastingadviseurs en specialisten, kan Bekaert niet garanderen dat dergelijke interpretaties niet zullen worden betwist door de relevante belastingautoriteiten of dat de relevante belasting- en exportwetten en -regelgeving in sommige van deze landen niet het voorwerp zullen uitmaken van wijzigingen (in het bijzonder in de context van de snel veranderende internationale fiscale omgeving), uiteenlopende interpretaties en inconsistente handhaving, wat een nadelige invloed zou kunnen hebben op het effectieve belastingtarief, de bedrijfsresultaten en de financiële toestand van Bekaert. 
  Het is de praktijk van Bekaert om voorzieningen (per entiteit) op te nemen voor bepaalde potentiële belastingverplichtingen.
 • Bekaert is blootgesteld aan een kredietrisico op haar contractspartijen en handelspartners 
  Bekaert is onderworpen aan het risico dat de partijen met wie zij zaken doet (met inbegrip van in het bijzonder haar klanten) en die betalingen aan Bekaert moeten verrichten, niet in staat zijn om dergelijke betalingen (tijdig) te doen. Hoewel Bekaert een kredietbeleid heeft bepaald dat rekening houdt met de risicoprofielen van de klanten en de markten waartoe zij behoren, kan dit beleid slechts enkele van zijn kredietrisico’s beperken. Indien bedragen die verschuldigd zijn aan Bekaert niet of niet tijdig worden betaald, kan dit niet alleen een impact hebben op haar huidige handels- en kasstroompositie, maar ook op haar financiële en commerciële positie.
Landenrisico’s
 • Bekaert wordt geconfronteerd met risico’s met betrekking tot activa- en winstconcentratie 
  Hoewel Bekaert een echte globale onderneming is met een wereldwijd netwerk van productieplatformen en verkoop- en distributiekantoren, waardoor de concentratie van activa en winst tot een minimum wordt beperkt, loopt Bekaert nog steeds een risico op concentratie van activa en winst op bepaalde locaties (zoals Jiangyin, China). Indien zich een ander risico zou voordoen, zoals een politiek of sociaal risico, of een milieurisico met grote schade, dan zou het risico van concentratie van activa en winst op bepaalde locaties kunnen ontstaan
  Bekaert heeft, als onderdeel van een bedrijfscontinuïteitsplan, maatregelen genomen om dit risico te verminderen door middel van back-up scenario’s en leveringsgoedkeuringen vanuit andere locaties. In sterk gereguleerde sectoren, zoals de automobielsector, zorgt Bekaert er bijvoorbeeld voor dat meer dan één productievestiging is goedgekeurd om aan de bandenproducenten te leveren.
 • Bekaert is blootgesteld aan politieke en economische instabiliteit in Venezuela
  Bekaert werd met haar activiteiten in Venezuela de laatste jaren geconfronteerd met tekorten aan walsdraad, stroomvoorziening en de extreme devaluatie van de munt. Teneinde het uitstaande risico te verminderen heeft Bekaert tijdens de voorbije jaren haar bedrijfsactiviteiten in Venezuela beperkt en werd sedert 2010 een waardevermindering geboekt op de activa op Venezolaanse bodem. 
  Ondanks de politieke en monetaire instabiliteit, is management er in geslaagd de onderneming in Venezuela operationeel te houden en bijgevolg werd er besloten dat de onderneming nog steeds onder controle is. De cumulatieve omrekeningsverschillen bedroegen eind 2018 € -59,7 miljoen. In geval van verlies van controle wordt dit bedrag teruggeboekt naar de winst- en verliesrekening.
Een doeltreffend kader voor interne controle en ERM is noodzakelijk om een redelijke zekerheid te kunnen geven omtrent de financiële rapportering van Bekaert en om fraude te voorkomen. Interne controle op financiële rapportering kan niet alle fouten voorkomen of opsporen, wegens beperkingen eigen aan de controle, zoals mogelijke menselijke fouten, het misleiden of omzeilen van controles of fraude. Daarom kan een effectieve interne controle enkel een redelijke garantie bieden voor de voorbereiding en de correcte voorstelling van de financiële informatie. Het niet oppikken van een fout als gevolg van menselijke fouten, het misleiden of omzeilen van controles of fraude kan een negatieve invloed hebben op de reputatie en de financiële resultaten van Bekaert. Dit kan er ook toe leiden dat Bekaert haar lopende openbaarmakingsverplichtingen niet nakomt.