download icon Download volledige PDF download icon Download Duurzaam Ondernemen more info icon Vraag Info

Onze werkplek: onze medewerkers

Als bedrijf en als individuen handelen we met integriteit en houden we ons aan de hoogste normen van zakelijke ethiek. We bevorderen gelijke kansen, koesteren diversiteit en willen een risicovrije werkomgeving creëren die niemand schade berokkent.

Onze waarden zijn verankerd in onze cultuur en verbinden ons als het One Bekaert-team.

We handelen integer · Wij verdienen vertrouwen · Wij zijn niet te stuiten!

Diversiteit bevorderen

Bij Bekaert geloven we dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Als een echt globaal bedrijf stimuleren we diversiteit op alle niveaus van de organisatie. Het gaat hierbij niet alleen om diversiteit op het gebied van nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of geslacht, maar ook op het gebied van vaardigheden, business-ervaring, inzichten en standpunten.

Bekaert biedt tewerkstelling aan mensen in 40 landen over de hele wereld en van 50 verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit wordt weerspiegeld op alle niveaus van de organisatie en in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

DIVERSITEIT IN NATIONALITEITEN 31 december 2018        
  #Mensen #Nationaliteiten #Non-Native(1) % Non-Native
RAAD VAN BESTUUR 15 4 6 40%
Bekaert Group Executive (BGE) 8 4 3 38%
Senior Vice Presidents 15 5 5 33%
Next leadership level (2) 97 20 46 47%
TOTAAL LEADERSHIP TEAM 120 29 54 45%

(1) Niet-native = met een andere nationaliteit dan die van de hoofdzetel (België)
(2) Next leadership level = managers op niveau B13 en hoger met uitzondering van BGE en Senior Vice Presidents (Hay-classificatiereferentie) 

Het productiekarakter van Bekaerts activiteiten verklaart de voornamelijk mannelijke populatie, in het bijzonder bij operatoren.

GENDERDIVERSITEIT (31 December 2018)  
   #Mensen Mannelijk Vrouwelijk
Operatoren
22 029
94%
6%
Bedienden
5 735
70%
30%
Management
1 642
81%  19%
TOTAAL BEKAERT MEDEWERKERS
29 406
88%  12%

Bekaert hanteert een wervings- en promotiebeleid dat gericht is op het gestaag verhogen van diversiteit, inclusief genderdiversiteit.

Genderdiversiteit in de Raad van Bestuur en het topmanagement van Bekaert:

 
GENDERDIVERSITEIT (31 December 2018)   
   #Mensen Mannelijk Vrouwelijk
RAAD VAN BESTUUR
15
67%
33%
Bekaert Group Executive (BGE)
8
87%
13%
Senior & next leadership level(1)
112
80%  20%
TOTAAL MANAGEMENT TEAM
120
81%  19%

(1) Senior Vice Presidents en managers van niveau B13 en hoger  (Hay classificatiereferentie)

Leeftijdsdiversiteit in de hoogste bestuursorganen van Bekaert:

LEEFTIJDSDIVERSITEIT (31 December 2018)   
   #Mensen Leeftijd 30-50 jaar Leeftijd > 50 jaar 
Raad van Bestuur
15
20%
80%
Bekaert Group Executive (BGE)
8
25%
75%

Respect voor mensenrechten

Bekaert voldoet aan nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.
 
We respecteren de rechten en waardigheid van elke werknemer. We bevorderen gelijke kansen en discrimineren geen werknemers of sollicitanten op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke voorkeur of vakbondslidmaatschap. We erkennen en waarderen de culturele identiteit van onze teams in alle landen waar we actief zijn en zaken doen.
 
De werving, verloning, toepassing van arbeidsvoorwaarden, training, promotie en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers gebeurt enkel op basis van beroepskwalificaties.

Leren en ontwikkelen

We stimuleren talent door loopbaanontwikkeling en levenslang leren. We hechten veel belang aan het creëren van uitdagende carrièregerichte en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet alleen technische en jobspecifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving.

In 2018 hebben we ons performantieopvolgingsproces grondig vernieuwd en een nieuwe ondersteunende tool ingevoerd. People Performance Management (PPM) is onze nieuwe manier om te kijken naar de prestaties van mensen en om ons te helpen onze doelen samen te bereiken. PPM richt zich op een betere afstemming en uitwisseling van doelstellingen, meer aandacht voor de manier van werken, voortdurende feedback en ‘feedforward’-acties, en motivationele gesprekken.

“Hoe we de toekomst veranderen is veel productiever dan het verleden te evalueren ”

Onze Bekaert University, opgericht in 2017, biedt training op maat voor verschillende professionele gebieden. Het biedt onze medewerkers inspiratie, knowhow en ondersteuning van collega's en leidinggevenden om kennis om te zetten in actie. In nauwe samenwerking met interne experts (zowel binnen de operaties als de functies) en externe leerinstanties, evalueren en ontwikkelen we voortdurend ons trainingsportfolio om ervoor te zorgen dat we altijd uitgerust zijn om te voldoen aan de toekomstige noden van onze klanten en werknemers. In 2018 lanceerden we bijkomende academies die onze transformatieprogramma's ondersteunen. We hebben nu een aantal operationele academies, waaronder Commercial en Manufacturing.

Personeelscijfers

  • In 2018 kreeg elke medewerker gemiddeld 42 uur opleiding (1)
  • Percentage medewerkers dat een prestatiebeoordeling kreeg in 2018(1):
 
(1) Met uitzondering van BBRG