download icon Download volledige PDF download icon Download Verslag Raad van Bestuur download icon Download Overzicht Financieel Overzicht

Samenvatting van het financieel overzicht

Nota’s

Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Bekaert ook onderliggende prestatie-indicatoren van winstgevendheid en cash-generatie voor om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de financiële prestaties van de Groep. De onderliggende prestatie-indicatoren corrigeren de IFRS-cijfers voor de eenmalige impact van herstructureringskosten, provisies voor milieusaneringsprogramma’s, bijzondere waardeverminderingen, M&A-gerelateerde vergoedingen en andere elementen die de analyse van de onderliggende prestaties van de Groep zouden vertekenen. ‘REBIT’ en 'REBITDA’ - die de normale, ‘onderliggende’ bedrijfsprestaties reflecteren - worden nu respectievelijk ‘EBIT-onderliggend’ en ‘EBITDA-onderliggend’. EBIT en EBITDA worden als dusdanig aangehaald of als ‘EBIT-gerapporteerd’ en ‘EBITDA-gerapportereerd’ ter verduidelijking.

(1) Definities van financiële parameters zijn beschreven in het Financieel Overzicht van dit Jaarverslag. 

Onderliggende EBIT-evolutie

Bekaerts onderliggende EBIT bedroeg € 210 miljoen aan een marge van 4,9%. De belangrijkste factoren die ons verhinderden om de verbeterde volumes (die € +33 miljoen bijdroegen aan de onderliggende EBIT) om te zetten in incrementele winstgevendheid, waren het negatieve effect van de achteruitgang van de zaagdraadbusiness (daling met € -30 miljoen tegenover vorig jaar), de aanzienlijke eenmalige aanpassingen in BBRG (€ -14 miljoen) die het grootste deel van de resultaatsafname verklaren (€ -22 miljoen lager dan vorig jaar), en een totaal van € -36 miljoen met betrekking tot de doeltreffendheid van verrekening van walsdraadprijsstijgingen, voorraadwaarderingseffecten en prijserosie. De incrementele kostenbesparingen van de transformatieprogramma’s konden de algemene kostenstijging gerelateerd aan de opstart van uitbreidingsprogramma’s en inflatie niet compenseren. De netto-impact van desinvesteringen (€ -15 miljoen) en negatieve wisselkoerseffecten (€ -6 miljoen) droegen bij aan de jaar-op-jaardaling van de onderliggende EBIT.

Omzet en financieel overzicht

Omzet

Bekaert realiseerde in 2018 een geconsolideerde omzet van € 4,3 miljard, een stijging van +5,1% in vergelijking met vorig jaar. Organische volumegroei (+2,2%) en het gezamenlijke effect van de verrekende hogere walsdraadprijzen en prijsmix (+6,6%) resulteerden in een organische omzetgroei van +8,9%. Deze groei werd gedeeltelijk tenietgedaan door de effecten van desinvesteringen (-1,3%) en negatieve wisselkoersschommelingen (-2,5%). De gezamenlijke omzet bedroeg € 5,1 miljard voor het boekjaar, een stijging van +5,5% tegenover 2017 als gevolg van de sterke organische groei (+10,3%), negatieve wisselkoersbewegingen (-4,5%) en een beperkt effect van desinvesteringen (-0,2%).

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019 voorstellen om een brutodividend uit te keren van 70 eurocent per aandeel. In lijn met het dividendbeleid van de onderneming weerspiegelt de voorgestelde, tijdelijke dividendverlaging de lagere inkomsten en hoge schuldgraad van de onderneming. Het dividend zal, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, betaalbaar worden vanaf 13 mei 2019.

Financiële resultaten

Bekaert heeft een operationeel resultaat (onderliggende EBIT) geboekt van € 210 miljoen (tegenover € 301 miljoen in 2017). Dit stemt overeen met een marge op omzet van 4,9% (versus 7,3% in 2017). De eenmalige elementen bedroegen € -63 miljoen (in vergelijking met € +17 miljoen in 2017) en omvatten bijzondere waardeverminderingen en ontslagvergoedingen in het kader van herstructureringsmaatregelen en fabriekssluitingen, en andere bijzondere waardeverminderingen en afwaarderingen. Inclusief deze eenmalige elementen bedroeg EBIT € 147 miljoen wat overeenkomt met een marge op omzet van 3,4% (tegenover € 318 miljoen of 7,8%). Onderliggende EBITDA bedroeg € 426 miljoen (9,9% marge) vergeleken met € 497 miljoen (12,1%) en EBITDA bereikte € 387 miljoen, of een EBITDA-marge op omzet van 9,0% (tegenover 12,4%).

De onderliggende overheadkosten daalden met € -13 miljoen tot 9,1% op omzet (tegenover 9,9% in 2017). Commerciële kosten bleven stabiel. De administratieve kosten daalden met € -13 miljoen (onderliggend) door een lagere variabele remuneratie en gunstige wisselkoerseffecten. De gerapporteerde administratieve kosten bevatten € -18 miljoen eenmalige elementen gelinkt aan de fabriekssluiting in Figline (Italië), andere ontslagvergoedingen en verschillende corrigerende maatregelen in BBRG. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen € 65 miljoen, in lijn met het jaar voordien. Onderliggende andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (€ +16 miljoen versus € +1 miljoen vorig jaar) omvatten in de eerste plaats een toename van royalty-inkomsten van de Braziliaanse joint ventures en de positieve impact van pensioenplanwijzigingen in Latijns-Amerika. Gerapporteerde andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (€ +33 miljoen) omvatten de winst op de verkoop van gronden en gebouwen gerelateerd aan de fabriekssluitingen in Huizhou (China) en Shah Alam (Maleisië).

De nettorentelasten bedroegen € -85 miljoen, iets lager dan vorig jaar (€ -87 miljoen). De lagere rentelasten door de BBRG-schuldherfinanciering werden grotendeels tenietgedaan door toegenomen rentelasten op een hogere gemiddelde brutoschuld. Overige financiële opbrengsten en lasten bedroegen € -26 miljoen (ten opzichte van € -6 miljoen vorig jaar) door de geamortiseerde kostimpact van de BBRG-schuldherfinanciering (inclusief bankkosten en –vergoedingen op de herbetaling van de vorige leningen) en vergoedingen gerelateerd aan de uitkoop van OTPP. De winstbelasting daalde van € -69 miljoen tot € -58 miljoen door een lagere winstgevendheid in verschillende belastingsbetalende entiteiten. Aangezien de verlieslatende entiteiten in totaal enkel een onbeduidend tegengewicht vormden voor de belastingsuitgaven van de winstmakende entiteiten, bedroeg de algemene effectieve belastingsvoet 161%.

Het aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen was € +25 miljoen (tegenover € +27 miljoen vorig jaar) door de beduidend zwakkere Braziliaanse real (-19,4% vergeleken met de gemiddelde koers in 2017).

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 3 miljoen in vergelijking met € 183 miljoen in 2017. Het resultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen van derden bedroeg € -37 miljoen (versus € -2 miljoen) en vertegenwoordigt voornamelijk het minderheidsbelang in het nettoverlies van BBRG tot eind oktober 2018. Na aftrek van het deel toerekenbaar aan minderheidsbelangen bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert € +40 miljoen, vergeleken met € +185 miljoen vorig jaar. EPS (perioderesultaat per aandeel) bedroeg € 0,70, een daling ten opzichte van € 3,26 in 2017.

Balans

Op 31 december 2018 vertegenwoordigde het eigen vermogen 34,1% van de totale activa, tegenover 35,6% in 2017. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 76,0% (tegenover 72,7%).

De nettoschuld bedroeg € 1 153 miljoen, lager dan € 1 339 miljoen op 30 juni 2018 en onveranderd ten opzichte van € 1 151 miljoen bij jaareinde 2017. De nettoschuld op de onderliggende EBITDA was 2,7 in vergelijking met 2,3 op 31 december 2017.

Kasstroomoverzicht

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen € 244 miljoen, ongewijzigd ten opzichte van € 244 miljoen in 2017, aangezien de lagere cash-generatie werd gecompenseerd door verminderde kasuitstromen om het werkkapitaal te financieren.

De kasstromen uit investeringsactiviteiten bedroegen € -102 miljoen (tegenover € -209 miljoen), waaronder € -185 miljoen voor substantieel lagere investeringen in immateriële en materiële vaste activa, terwijl de netto-impact van acquisities en desinvesteringen daalde van € 38 miljoen tot € 3 miljoen. Inkomsten uit de verkoop van eigendommen van gesloten fabrieken in China en Maleisië bedroegen € 55 miljoen.

Kasstromen uit financieringsactiviteiten bedroegen € -157 miljoen (tegenover € +30 miljoen in 2017). De grootste inkomsten en aflossingen van de brutoschuld in 2018 zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de herfinanciering van de BBRG-schuld en de herfinanciering van een obligatie van € 100 miljoen.

Investeringsupdate en overige informatie

De nettoschuld bedroeg € 1 153 miljoen eind 2018, nagenoeg gelijk aan de € 1 151 miljoen bij jaareinde 2017, maar een aanzienlijke daling ten opzichte van € 1 339 miljoen op 30 juni 2018. De nettoschuld op onderliggende EBITDA was 2,7 ten opzichte van 2,3 een jaar eerder en 3,1 op 30 juni 2018. De onderneming implementeerde een reeks acties in de tweede jaarhelft van 2018 om de nettoschuld te verlagen met € -186 miljoen. Het werkkapitaal daalde met € -156 miljoen (tegenover 30 juni 2018), voornamelijk gedreven door succesvolle acties om uitstaande vorderingen te innen, de impact van factoring buiten balans (€ 73 miljoen vorderingen), en meer gestandaardiseerde leveranciersbetalingsvoorwaarden. Het gemiddelde werkkapitaal op omzet daalde tot 20,4%.

In oktober 2018 heeft Bekaert de herfinanciering van de uitstaande schuld van Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) afgerond. Deze behelsde: (1) de tijdelijke herfinanciering via een overbruggingskrediet – vrij van financiële convenanten – met een groep van banken voor een maximale looptijd van twee jaar, voorafgaand aan een definitieve beslissing over de langetermijnfinanciering; (2) de terugbetaling van € 294 miljoen aan het BBRG-bankensyndicaat; (3) de opheffing van alle daarbij horende garanties; (4) de opheffing van de afgeschermde (ring-fenced) schuldstructuur; en (5) aanzienlijk lagere rentelasten op de geherfinancierde BBRG-schuld. De schuld van BBRG is opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Bekaert sedert de oprichting van Bridon-Bekaert Ropes Group. Door deze herfinanciering zijn alle schulden van de Bekaert Groep vrij van convenanten.

Bekaert investeert in alle werelddelen om de productiecapaciteit naar de nodige niveaus te brengen. Investeringen in materiële activa bedroegen € 198 miljoen in 2018 en omvatten grote expansieprogramma’s voor staalkoord in EMEA en Pacifisch Azië. Bekaert zal een greenfield-investering opstarten in de provincie Quang Ngai in het centrale kustgebied van Vietnam. De bouwwerken zullen starten in de loop van het tweede kwartaal van 2019. De fabriek zal rubberversterkingsproducten produceren en klanten wereldwijd toeleveren.

Aanvullend op de 3 636 280 eigen aandelen op 31 december 2017 heeft Bekaert 352 000 eigen aandelen ingekocht in de loop van 2018. In 2018 werden in totaal 51 200 aandelenopties uitgeoefend in het kader van het Stock Option Plan 2010-2014 en Stock Option Plan 2, waarvoor 51 200 eigen aandelen werden ingezet. 35 048 eigen aandelen werden aangeleverd in de context van het Personal Shareholding Requirement Plan. Als gevolg daarvan bezat Bekaert 3 902 032 eigen aandelen op 31 december 2018.

Segmentrapporten

EMEA

Bekaerts activiteiten in EMEA behaalden +4,8% omzetgroei in 2018, gedreven door het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix (+6,8%), een beperkte volumedaling (-0,9% organisch) en het desinvesteringseffect van de Solaronics-activiteiten (-0,9%). De vraag vanuit automobiel- en bouwmarkten bleef sterk gedurende het hele jaar, terwijl de vraag naar industriële, gespecialiseerde en roestvaste producten verzwakte in de tweede helft van het jaar.

Onderliggende EBIT bedroeg € 114 miljoen, aan een marge van 8,5%. De marge werd gedrukt door de hoger dan verwachte opstartkosten in fabrieken met grote uitbreidingsprogramma’s in Centraal-Europa, en toegenomen prijsdruk in verschillende markten, in het bijzonder waar we concurreren met geïntegreerde spelers.

Gerapporteerde EBIT zakte tot 5,5% als gevolg van de eenmalige impact van de sluiting van de fabriek in Figline (Italië) (€ -40 miljoen) die de geleden operationele verliezen weerspiegelt sinds de aankondiging van de sluiting, de bijzondere waardeverminderingen van de activa en de aangelegde provisies voor de sluiting.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 67 miljoen en omvatten onder meer de capaciteitsuitbreidingen in Roemenië, Slovakije en Rusland.

NOORD-AMERIKA

De Noord-Amerikaanse activiteiten van Bekaert noteerden +12% omzetgroei. De organische omzetgroei bedroeg +16,4% en was afkomstig van verbeterde volumes (+5,7%) en verrekende walsdraadprijsstijgingen en andere prijsmixeffecten (+10,6%). De negatieve wisselkoerseffecten zwakten af naar -4,4% door de opvering van de USD in het laatste kwartaal.

De vraag vanuit de automobielmarkten bleef het hele jaar sterk. Industriële staaldraad- en landbouwafrasteringsmarkten werden geaffecteerd door toegenomen prijsdruk en door de gebruikelijke seizoenseffecten tijdens de tweede helft van het jaar.

Bekaerts rubberversterkingsactiviteiten in de VS registreerden solide groei. De marges werden daarentegen aangetast door toeleveringsproblemen veroorzaakt door de voortdurende wijzigingen in het handelsbeleid, waaronder quotabeperkingen en invoerrechten.

In andere staaldraadmarkten steeg de prijs van lokaal geproduceerde walsdraad gemiddeld met ongeveer 30% in vergelijking met vorig jaar. Het doorrekenen aan onze klanten van de volledige prijsimpact was niet mogelijk aangezien we concurreren met zowel imports als met lokale geïntegreerde spelers (downstream geïntegreerde staalfabrieken). De marges werden bovendien aangetast door een aanhoudend zwakke vraag in de landbouwmarkten.

Zowel de onderliggende als de gerapporteerde EBIT bedroeg € 25 miljoen aan een marge van 4%.

De investeringsuitgaven (materiële vaste activa) bedroegen € 18 miljoen in Noord-Amerika.

LATIJNS-AMERIKA

In Latijns-Amerika steeg de geconsolideerde omzet met +2,7% ten opzichte van vorig jaar.

Verrekende walsdraadprijsstijgingen en andere prijsmixverbeteringen droegen +14,3% bij aan de organische omzetgroei. Een algemeen zwak economisch klimaat in de regio duwde de vraag naar onze producten omlaag en dat resulteerde in een organisch volumeverlies van -1,8% voor het boekjaar. De geconsolideerde omzet werd negatief beïnvloed door het desinvesteringseffect (-6,1%) van de Sumaré-integratie binnen het jointventurepartnerschap met ArcelorMittal sinds 1 juli 2017, en door ongunstige wisselkoersschommelingen (-3,7%).

Zonder de wisselkoerseffecten, royalties van Braziliaanse joint ventures, en eenmalige elementen, verbeterde de onderliggende EBIT van onze activiteiten in Latijns-Amerika in vergelijking met het voorgaande jaar. Inclusief alle elementen ging de onderliggende EBIT erop achteruit, voornamelijk door een lager positief netto-effect van de eenmalige elementen in 2018 in vergelijking met 2017. Vorig jaar omvatten die het effect van het wegvallen van de verplichtingen in een bezwaarlijk leveringscontract (€ +10 miljoen) en het desinvesteringseffect van Sumaré (€ +12 miljoen). Het eenmalige element in 2018 betrof een verandering in een pensioenregeling in Ecuador (€ +3,7 miljoen). Royalties afkomstig van de Braziliaanse joint ventures waren hoger in 2018 dan het jaar voordien (€ +5,4 miljoen), terwijl de wisselkoerseffecten op onderliggende EBIT € -1,9 miljoen negatief waren jaar-op-jaar.

Inclusief alle elementen daalde de onderliggende EBIT tot € 43 miljoen, aan een marge van 6,2%. Gerapporteerde EBIT was beduidend lager dan vorig jaar: in 2017 was de winst op de verkoop van 55,5% van de aandelen van de Sumaré-fabriek in Brazilië inbegrepen, terwijl we in 2018 eenmalige kosten opgelopen hebben bij de sluiting van de Dramix®-fabriek in Costa Rica.

Bekaert investeerde bijna € 18 miljoen in materiële vaste activa in de regio, voornamelijk in Chili.

Bekaerts gezamenlijke omzetstijging in Latijns-Amerika (+5,7%) was afkomstig van een sterke organische groei (+15,7%) die grotendeels tenietgedaan werd door de translatie-impact van wisselkoersbewegingen (-9,9%) voornamelijk als gevolg van de ontwaarding van de Braziliaanse real in vergelijking met vorig jaar (-19,4% vergeleken met de gemiddelde koers van 2017).

PACIFISCH AZIE

Bekaert behaalde een organische omzetgroei van +7,7% in Pacifisch Azië, gedreven door een stevige volumegroei (+5,7%) en een positief gezamenlijk effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix (+2%). De robuuste groei van rubberversterkingsactiviteiten in de hele regio werd gedeeltelijk tenietgedaan door zwakkere volumes in andere sectoren, waaronder de zaagdraadactiviteiten in China en de staaldraadactiviteiten in Maleisië. Ongunstige wisselkoerseffecten (-3,1%) zwakten de omzetgroei af tot +4,6%.

Onderliggende EBIT daalde tot € 86 miljoen aan een marge van 7,2%. De margedaling was het gevolg van verlieslatende zaagdraadactiviteiten (€ -9 miljoen in vergelijking met € +21 miljoen vorig jaar), de zwakke prestatie van onze activiteiten in Maleisië, en hoge opstartkosten gelinkt aan het uitbreidingsprogramma in India. De rubberversterkingsbusiness wist de margeperformantie geleidelijk op te voeren in de tweede helft van het jaar, met name in China en India. Deze trend is waarneembaar in de onderliggende EBIT voor de tweede jaarhelft.

Gerapporteerde EBIT zakte tot € 54 miljoen door de bijzondere waardeverminderingen op materiële en immateriële activa gerelateerd aan zaagdraad in China en de herstructureringskosten in Ipoh (Maleisië), gedeeltelijk gecompenseerd door de winst op de verkoop van gronden en gebouwen na de sluiting van de fabrieken in Huizhou (China) en Shah Alam (Maleisië).

Anticiperend op aanhoudende groei heeft Bekaert € 85 miljoen in materiële vaste activa in de regio geïnvesteerd in 2018, waaronder uitbreidingsinvesteringen in China, India en Indonesië.

BRIDON-BEKAERT ROPES GROUP

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) behaalde +5,5% organische omzetgroei die gedeeltelijk werd tenietgedaan door negatieve wisselkoersbewegingen (-3,7%). De organische groei versnelde in de tweede helft van 2018 (+8,4%) vergeleken met de beperkte groei in de eerste helft van het jaar (+2,7%) en werd vooral gestuwd door een positieve prijsmixevolutie.

Onderliggende EBIT was € -6,9 miljoen door significante eenmalige elementen zonder cash-impact (waaronder pensioenplanwijzigingen en afwaarderingen van verouderde voorraden) die in totaal € -13,7 miljoen bedroegen. Zonder deze elementen zou de onderliggende EBIT € 6,8 miljoen bereikt hebben (€ +1,8 miljoen in de eerste helft van 2018 en € +5 miljoen in de tweede helft).

Gerapporteerde EBIT was € -20 miljoen en bevatte de impact van eenmalige elementen gerelateerd aan de herstructurering in Brazilië (€ -7 miljoen) en andere maatregelen om een ommekeer van de businessperformantie in te zetten (€ -6 miljoen).

BBRG investeerde € 19 miljoen in materiële activa in 2018. De helft daarvan werd aangewend om de groei van de advanced cords-entiteiten in België en China te ondersteunen; de andere helft voor staalkabelfabrieken wereldwijd.